ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่
เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ จังหวัดสตูล วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

GISTDA ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่เกษตรแต่ละอำเภอเข้าร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อนำระบบไปจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจรายแปลง ที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2557

ช่วงเช้า "ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก" เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการ เกษตร (GISagro) เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ ต่อจากนั้น "นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ" ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการเกษตร และ "นางรำพึง สิมกิ่ง" ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จาก GISTDA กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) กับการบริหารจัดการพื้นที่และพืชเศรษฐกิจ

                         
รูป ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก กล่าวเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

               
           รูป นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ กล่าวถึงการประยุกต์           รูป นางรำพึง สิมกิ่ง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเพิ่ม
             ใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร กับการ                 ประสิทธิภาพประสิทธิผลการเกษตร และยังสร้างความ               เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน                      เข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศ

ช่วงบ่าย วิทยากรจาก GISTDA แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GISagro กับการประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรรวมถึงให้แนวทางการสำรวจพืชเศรษฐกิจรายแปลงเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของจังหวัด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เกษตรแต่ละอำเภอได้ฝึกปฏิบัติวาดรูปแปลงนาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผ่านระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

               
            รูป วิทยากร GISTDA แนะนำการใช้งานระบบ GISagro           รูป เจ้าหน้าที่ตัวแทนเกษตรแต่ละอำเภอฝึกปฏิบัติการใช้งาน
                      กับการวาดขอบเจตแปลงพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 14 ตุลาคม 2557

ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่เกษตรแต่ละอำเภอรับการฝึกอบรมเรียนรู้การทำงานของระบบ GPS วิธีการใช้งานเครื่อง GPS และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS ในพื้นที่ตัวอย่าง (บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล)

               
                รูป วิทยากร GISTDA สอนการใช้งานเครื่อง GPS              รูป เจ้าหน้าที่ตัวแทนเกษตร ทดลองการใช้งานเครื่อง GPS

                         
รูป เจ้าหน้าที่ตัวแทนเกษตรแต่ละอำเภอฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

ช่วงบ่าย วิทยากรจาก GISTDA อธิบายหลักการแปลตีภาพด้วยสายตาโดยเฉพาะการจำแนกพืชเศรษฐกิจ ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่เกษตรแต่ละอำเภอทำการฝึกอบรมทำแบบทดสอบฝึกปฏิบัติการแปลตีภาพด้วยสายตาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ที่ทำการผสมสีจริงแล้ว

                         
รูป เจ้าหน้าที่ตัวแทนเกษตรแต่ละอำเภอฝึกปฏิบัติการแปลตีภาพด้วยสายตาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตสีผสมจริง