ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร (GISagro) และหลักสูตร Mapping โดยใช้โปรแกรม QGIS
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) และหลักสูตร Mapping โดยใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งมีวิทยากรจาก GISTDA และผู้เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดขอนแก่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และในการ วางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 กันยายน 2557

นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าว เปิดอบรม และมอบนโยบายส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางส่งเสริมเกษตรมิติใหม่ (MRCF System) จากนั้นวิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อนำไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรการจัดทำข้อมูลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ รายแปลง และการแนะนำการใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

                        
รูป นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาส กล่าวเปิดการอบรม และมอบนโยบายส่งเสริมการเกษตร

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

วันที่ 30 กันยายน 2557

วิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Mapping โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS กับงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเลือกตัวอย่างพื้นที่มาวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่ความเหมาะสมของพืช และข้อมูลพื้นที่ชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับปลูกพืชฤดูแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกับการฝึกอบรม ให้ความสนใจและร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม QGIS ตามคำแนะนำจากวิทยากร

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Mapping โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS

                        
รูป ผู้เข้าร่วมกับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม QGIS เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานด้านการส่งเสริมการเกษตร