ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่
เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2557
ณ ห้องสิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ แผนงานจัดทำข้อมูลแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจและภัยพิบัติ ซึ่งมีวิทยากรจาก GISTDA และผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ โครงการชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2557

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ "นายเทวัญ สรรค์นิกร" กล่าวเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) จากนั้นวิทยากรจาก GISTDA แนะนำองค์กร ภารกิจองค์กรในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภาคการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา และฝึกปฏิบัติการแปลตีความภาพด้วยสายตา

                        
รูป พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้งานระบบบริการภูมิศาสตร์ (GISagro)
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร

                        
รูป วิทยากร GISTDA แนะนำองค์กร ภารกิจขององค์กรในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภาคการเกษตร

ช่วงบ่าย วิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานของจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำเมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เบื้องต้น

                        
รูป เจ้าหน้าที่จาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา

                        
รูป การฝึกปฏิบัติแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตาบริเวณตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จากภาพดาวเทียมไทยโชต
พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แปลภาพด้วยสายตาได้อย่างถูกต้อง และมีองค์ประกอบแผนที่ครบถ้วน

วันที่ 14 ตุลาคม 2557

วิทยากรจาก GISTDA ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ด้านการเกษตรโดยเน้นพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว ยางพารา และอธิบายการนำเข้าข้อมูลเกษตรกร การลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ การสร้างแปลงเพาะปลูกด้วยระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเกษตรกรรายแปลง

                        
รูป ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
การสร้างรูปแปลงในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขและบันทึกข้อมูลเกษตรกร

จากนั้น วิทยากรจาก GISTDA อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเครื่อง GPS พร้อมการทำงานของเครื่อง GPS นอกจากนี้ยังให้ความรู้การใช้งานเครื่อง GPS ในการทำงานตามเมนูคำสั่งต่างๆ โดยเน้นการใช้งานเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้ เมนูหลักที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ การสร้าง way point การจัดเก็บ track การถ่ายรูปพร้อมจัดเก็บค่าพิกัด การคำนวณพื้นที่ และการใช้งาน sign‘n go

                        
รูป ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งานเครื่อง GPS เพื่อจัดเก็บพิกัดที่ตั้งสวนยางพาราในพื้นที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

วิทยากรจาก GISTDA พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมออกพื้นที่เพื่อฝึกใช้งานเครื่อง GPS ในพื้นที่จริง เพื่อใช้สำรวจข้อมูลแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บภาคสนามทดลองเข้าสู่ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

                        
                        
รูป การลงพื้นที่เพื่อเก็บค่าพิกัดนาข้าว สวนยางพารา ศูนย์ราชการหลังใหม่ พร้อมทั้งใช้งานเครื่อง GPS
ในการคำนวณพื้นที่ จัดเก็บ track และถ่ายภาพ เป็นต้น

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA อธิบายการนำเข้าข้อมูล point และ track ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพื่อแสดงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)