แผนที่ Google

แผนที่ Bing

แผนที่ OSM

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
ประเภทพืช
ชนิดพืช:
พันธุ์พืช:
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
การระบาดของเพลี้ยกระโดด
พื้นที่การใช้ที่ดิน
พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตลำไย
โรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม
ของช่วงเวลา
01-15 ธันวาคม 2557
16-30 พฤศจิกายน 2557
01-15 พฤศจิกายน 2557
16-31 ตุลาคม 2557
01-15 ตุลาคม 2557
16-30 กันยายน 2557
01-15 กันยายน 2557
16-31 สิงหาคม 2557
01-15 สิงหาคม 2557
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อุตสาหกรรม
โรงผลิตอาหาร
ที่คลังสินค้า
เส้นทางคมนาคม / การขนส่ง
อากาศ
สภาพอากาศ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สถานีอุตุนิยมวิทยา
แหล่งน้ำ
ขอบเขตลุ่มน้ํา
อ่างเก็บน้ำ / แม่น้ำ
ระบบชลประทาน
คลองส่งน้ำ
พื้นที่ชลประทาน
ดิน
กลุ่มชุดดิน
ความลาดชัน
ความเหมาะสมของดิน
สำหรับลำไย
พื้นที่น้ำท่วม ปี 2556
พื้นที่น้ำท่วม ปี 2555
พื้นที่น้ำท่วม ปี 2554
น้ำท่วมซ้ำซากระหว่างปี 2549-2555
น้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
น้ำท่วมซ้ำซากในระยะ 1 - 3 ปี
น้ำท่วม 1 ปี
แผนที่ฐานประเทศไทย
ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต(Thaichote)
ภาพถ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LandSat)