แนะนำ ตรวจสอบเน็ต
ผลการค้นหา

WGS84 : 00.00000, 00.00000
UTM : 00.00000, 00.00000
© ไทยโชต
2014 - 2016

ไม่พบแปลงปลูก...

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่สำนักงาน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0-2141-4595
โทรสาร : 0-2143-9586
อีเมล์ : budzba@gistda.or.th, porutai@gistda.or.th, jirawit@gistda.or.th
อาคารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตึก 5 ชั้น
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2579-4972
โทรสาร : 0-2579-4972
อีเมล์ : budzba@gistda.or.th, porutai@gistda.or.th, jirawit@gistda.or.th

ติดต่อทางอีเมล์


...